Reklamační řád

Reklamační řád

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

 • Nekompletnost zásilky či poškození zboží je nutné oznámit neprodleně po obdržení zásilky nebo nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky a to e-mailem nebo telefonicky. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznány. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození zboží nepřebírat. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

 • Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to

  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

  • přiměřeným snížením kupní ceny

  • náhradním dodáním zboží

  • odstoupením od smlouvy

 • Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

 • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

 • V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna. Reklamované zboží nezasílejte zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta.

POSTUP REKLAMACE

 • Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup

 

  • V případě reklamace nám můžete zaslat e-mail nebo nám zatelefonujte a my s Vámi po telefonu / e-mailu probereme detaily postupu reklamace.

  • Není-li uvedeno jinak, tak reklamované zboží zasílejte vždy na naší adresu. Zboží zasílejte nejlépe v originální obalu a tak, aby během přepravy nedošlo k případnému poškození. V každém případě je vždy třeba spolu se zbožím zaslat doklad o koupi / fakturu (stačí kopie, originál si ponechejte).

  • Reklamované zboží zákazník zasílá na vlastní náklady na adresu prodejce: Palmat s.r.o., Tržní 449, 436 01 Litvínov nebo může zboží donést do kamenné prodejny na adrese: Palmat s.r.o., Tržní 449, 436 01 Litvínov.

   Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta. Dále nezasílejte zboží do výdejních služeb typu Zásilkovna, Balíkovna apod. Zásilka v těchto případech nebude doručena a bude Vám vrácena zpět.

  • K vyřízení reklamace můžete použít přiložený vzorový formulář, není to však Vaší povinností. Reklamační formulář - ke stažení zde.

  • Při osobním předání reklamace je vhodné zboží předat včetně původního obalu a doložit kupní doklad.

  • Následně proběhne posouzení oprávněnosti reklamace a celková vizuální kontrola reklamovaného předmětu naším technikem.

  • Zapsání do reklamačního protokolu všech nezbytných údajů z přiložených dokladů (faktura, průvodní dopis, atd.)

  • Oprava, popřípadě výměna nebo čekání na náhradní díl. V krajním případě vystavení dobropisu.

  • Odeslání vyřízené reklamace zpět k zákazníkovi na náklady společnosti.

  • Ze zákona má výrobce popř. distributor zboží do ČR 30 dnů na vyřízení reklamace.

Reklamaci není možné uplatnit v těchto případech:

 • vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace

 • při nevhodném používání výrobku nebo nedodržení stanovených pokynů výrobcem či dodavatelem

 • při neodborné instalaci, manipulaci nebo zanedbáním péče o zboží - instalaci smí provádět osoba k tomu způsobilá a proškolená

 • pokud je zboží poškozeno živly